מדיניות פרטיות

מהי מדיניות פרטיות של חברתנו?

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרנו הפועל בכתובת  https://www.collectapp.co.il.

מטרת מדיניות פרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד החברה משתמשת במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתרים

השימוש במידע

פרטיכם ו/או המידע האישי ו/או פרטי הזיהוי שלכם (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת מכם נועדו לצורך אספקת מידע עפ"י פרטי הזיהוי שמסרתם, כולל לכתובת הדוא"ל המבוקשת, ללא טעויות ו/או תקלות שימנעו מכם מלקבל את הפריטים שהזמנתם ורכשתם.

חלק מהשימושים באתר ו/או בשירותים הניתנים בו מצריכים הרשמה, אשר במסגרתה תידרשו למסור פרטים אישיים, כגון ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שם מלא וכתובת דוא"ל (להלן:"ההרשמה"). על כן, הינכם מצהירים בזאת כי הפרטים אישיים נמסרים לחברה במהלך ההרשמה מרצונכם החופשי ובהסכמתכם.

מאגר מידע

המידע האישי (להלן: "המידע") יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשל"א – 1981 וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין תקף.

אבטחת המידע

החברה משקיעה מאמצים מסחריים רבים בהגנה על שלמות המידע ועל אבטחתו מפני גישת צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים, כדי להגן על המידע מפני גישה ו/או שימוש ו/או גילוי לגורמים לא-מורשים בחברה ו/או צדדים לשלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

עוגיות

החברה משתמשת בטכנולוגיית עוגיות ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן יחד "העוגיות"), ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאמת פרטים, להתאים האתר להעדפותיכם האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

 כאמור, החברה מקדישה  משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשביה ו/או למאגר המידע של האתר, על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע.

 על כן, הינכם מצהירים בזאת כי לא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילות באינטרנט. לדוגמא, שינוי סיסמאות לעיתים קרובות, שימוש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות ושימוש בדפדפן מאובטח.

יצוין שה"עוגיות "או "משואות רשת" (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר ובאיסוף נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics .  ו ADWORDSהמידע הנאסף איננו מזהה אתכם והשימוש שייעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google /אם ברצונכם לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  תוכלו לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלה  ו/או בקישור זה מדיניות פרטיות של גוגל .דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שלכם.

החברה תהא רשאית לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסרו באתר – ובמידע שתאסוף החברה אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם מנועים מלהשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

מידע הנמסר על ידכם

המידע הנמסר על ידכם כפוף להוראות מדיניות  פרטיות והגנתה בהסכם ו/או בדין תקף. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט ספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעתם באתרי הצד השלישי, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעתם באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיכם לצד הטוען כי נפגע מכם ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

החברה אינה מעוניינת לקבל מכם תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינכם נדרשים להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לתוכן או למידע שתמסרו לחברה ו/או תפרסמו באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני.

 לתשומת לבכם, במשלוח תכנים ומידע לפרסום הינכם מקנים לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעות הדבר היא שאינכם זכאים, ולא תהיו זכאים בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים שתמסרו לחברה ו/או תפרסמו באתר.

הינכם זכאים לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית, בהתבסס על  השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 מאפשר לכם לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. 

החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק לצורך פנייה בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעתם באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם

קישורים לצדדים שלישיים

באתר קיימים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה משקיעה מאמץ בקישור לאתרי אינטרנט אשר למיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, החברה אינה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתוכניהם ולכל הקשור או הנובע מהשימוש בהם. שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או שימוש באתרים אחרים נעשה על אחריותכם הבלעדית.

שינויים במדיניות הפרטיות

במקרה שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על כך הודעה .